W Republice Federalnej Niemiec każdy obywatel, niezależnie od statusu zatrudnienia czy wieku, zobowiązany jest do płacenia podatków. Podatki są integralnym elementem systemu skarbowego i są niezbędne do utrzymania działania państwa. Niemieckie prawo podatkowe zawiera około 40 różnorodnych podatków, z których niektóre są niewidoczne dla nas jako konsumentów.

Bezpośrednie opodatkowanie

Podatki bezpośrednie dotyczą jednostki lub przedsiębiorstwa, które są jednocześnie podatnikami i dłużnikami podatkowymi. Podatki te są powiązane z dochodami, własnością nieruchomości, spadkami, handlem czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykłady obejmują podatek dochodowy, podatek spadkowy, podatek handlowy czy podatek od nieruchomości. W przypadku podatków bezpośrednich, sytuacja osobista podatnika jest brana pod uwagę, na przykład, ulgi podatkowe dla osób mających dzieci są uwzględniane przy obliczaniu podatku dochodowego.

Podatek od dochodów

Podatek dochodowy jest jednym z najistotniejszych podatków bezpośrednich. Płaci się go od uzyskanego przychodu. Istnieją różnorodne regulacje dotyczące tego podatku. Możliwe jest zmniejszenie opodatkowanego dochodu o określone wydatki, a reszta jest opodatkowana. Warto wspomnieć także o podatku od wynagrodzeń, który jest automatycznie potrącany z pensji pracownika.

Opodatkowanie pośrednie

Podatki pośrednie dotyczą różnych jednostek lub przedsiębiorstw. Są to przede wszystkim podatki od towarów konsumpcyjnych i produktów krótkotrwałych, które są uwzględnione w cenie zakupu. Przykłady to podatek od wartości dodanej (VAT), podatek od piwa, podatek energetyczny czy podatek od kawy. W przypadku podatków pośrednich, sytuacja osobista podatnika nie jest brana pod uwagę.

Podatek od pojazdów

Podatek od pojazdów mechanicznych jest obowiązujący dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Właściciele pojazdów są zobowiązani do opłacania tego podatku od momentu rejestracji do momentu wyrejestrowania pojazdu.

Podatek energetyczny

Podatek energetyczny jest nałożony na surowce energetyczne, takie jak gaz ziemnyczy olej opałowy, kiedy trafiają one do cyrkulacji po ekstrakcji i przetworzeniu. Ma on na celu zarówno generowanie dochodów dla budżetu federalnego, jak i promowanie oszczędzania energii.

Podatek od piwa

Podatek od piwa jest jednym z najstarszych rodzajów podatków. Obciążony nim jest produkt końcowy – piwo, a także mieszanki piwa z napojami bezalkoholowymi. Wielkość podatku zależy od stężenia ekstraktu w piwie. Istnieje także podatek od tytoniu, który obejmuje wyroby tytoniowe, takie jak papierosy czy cygara.

Do czego są przeznaczane nasze podatki?

Podatki, które regulujemy, są używane przez władze federalne, stanowe i lokalne do realizacji różnych celów, takich jak:

Infrastruktura

Konserwacja i rozbudowa infrastruktury, takiej jak drogi, mosty, systemy komunikacji czy sieci energetyczne.

Płace urzędników

Wykorzystanie środków z podatków na pensje pracowników administracji, czyli osób zatrudnionych w różnych urzędach i instytucjach państwowych. To obejmuje między innymi nauczycieli, lekarzy, policjantów czy urzędników.

Obrona narodowa

Część środków z podatków jest kierowana na cele związane z obroną kraju. Obejmuje to wydatki związane z armią, policją, służbami bezpieczeństwa oraz różnymi programami związanymi z bezpieczeństwem narodowym.

System zdrowia

Dochody z podatków są także przeznaczane na finansowanie systemu opieki zdrowotnej. Zapewnienie dostępu do leczenia, refundacja leków, utrzymanie szpitali i placówek medycznych to niektóre z obszarów, w które są inwestowane środki z podatków.

Wsparcie społeczne

Część podatków jest kierowana na różne formy wsparcia społecznego, takie jak zasiłki dla bezrobotnych, renty lub emerytury, świadczenia rodzinne czy programy pomocy społecznej. Mają one na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Spłata długu publicznego

Część funduszy z podatków jest także używana do spłaty długu publicznego, czyli zobowiązań finansowych państwa, takich jak wydawanie obligacji czy zaciąganie pożyczek.