Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 200 r. nr 50, poz. 601 ; z późn. zmianami) i określają warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy. 1.2. Poprzez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 • Przewoźnik – firma Zalvis Zazula Mieczysław z siedzibą w Lubyczy Królewskiej, Zielona 20, 22-680 Lubycza Królewska, Polska, wykonująca przewóz pasażerów.

 • Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu Przewoźnika na podstawie uiszczonej kwot za przejazd.

 • Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikację działalności przewoźnika (przewozy z adresu pod adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granicy, żywioły, utrudnienia w ruch drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.

2.4. Na podstawie 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

2.5. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsce wysadzenia Pasażerów.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych prze Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

 • nie przestrzega warunków umowy przewozów tym niniejszego Regulaminu;

 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla  współpasażerów i kierowcy;

 • zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów oraz kierowcy;

 • nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

3. PASAŻER

3.1. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godzina wyjazdu.

3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

 • złożenia bagażu do luku bagażowego;

 • stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

 • okazywanie, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;

 • podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

 • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;

 • opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.

3.4. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

3.5. W przypadku rezygnacji z odbycia podróży, Pasażerowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za przewóz stosownie do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu należności. W zależności od terminu rezygnacji, Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:

 • Od 3 dni do 48 godzin: 50% wartości biletu,

 • Poniżej 48 godzin: 100% wartości biletu.

3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz innych środków odurzających i spożywania napojów alkoholowych.

3.7. W trakcie przerwy w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować prze swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadów (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 3 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym,

 • jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiar y nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

4.3. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji przejazdu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewozy nadbagażowe.

4.4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

4.5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.

4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaże podręczne.

4.7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony (np. narkotyki, inne środki odurzające, broń bez zezwolenia ) na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z powodu kontroli bagaży przez odpowiednie służby państwowe lub celne.

4.8. Na podstawie 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

4.9. Ustala się, iż przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowita odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.

5. UMOWA PRZEWOZU

5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta momencie dokonania rezerwacji przez Pasażera.

5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży.

5.3. W momencie dokonania rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

5.4. Z uwagi na specyfikację działalności Przewoźnika czyli przewozu osób i mienia od drzwi do drzwi nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres Przewoźnika.

6.2.Przewoźnik przejmuje reklamacje zgłoszone do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

 • opisanie zaistniałych okoliczności;

 • określenie wnoszonych zastrzeżeń;

 • wskazanie ewentualnej doznanej szkody i związanych z tym roszczeń.

6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio do osoby wydającej bagaż.

6.5. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie : a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 200 r. nr 50, poz. 601 ; z późn. zmianami); b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ; z późn. Zmianami).